อุตสาหกรรม
บ้าน - สนับสนุน - อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

Author:ZYG Power Modulerelease time:2022-1-3

Summary 

 Development of domestic power communication

With the signing of the main equipment order contract of the Beijing and Wuhan microwave circuit, the work on the acceleration of the technical innovation of power communication has also begun.The power communication will actively seek policy permission to participate in the social telecommunication market on the basis of meeting the needs of grid safety production. In the modern era, information and communication technologies are developing rapidly. The development trend of telecommunication technology is network business application IP, network exchange technology grouping, network infrastructure broadband, network function structure simplification and three network integration. Power communication was a success in the early 1980s, but by the end of the 1990s, power communications had lagged behind.Therefore, technology innovation is listed as the most important development of power communication, and the development direction of power communication is determined. In terms of transmission, power communication will focus on developing fiber optic communications, enrich the grid aggregates of hiding communication can effective use of resources, and timely with WDM and DWDM technology. At the same time, make full use of the existing microwave communication infrastructure to catty out the necessary technical renovation, so as to improve the power communication network frame.In the aspect of business network, it adopts ATM and IP technology to build integrated business platform of power data network to provide business support and services for the power market, production scheduling and information of power industry. In the mean time, power communication will also develop with IP technology in the transmitting data using power distribution lines.At present, the nation power company system is under construction of nearly 10,000 kilometers of OPGW fiber optic cables, including Beijing — Shenyang — Harbin, Longquan — Wuhan — Shanghai, Longquan — Zhengzhou — Beijing and other routes.It is expected to build the “three vertical four horizontal” optical fiber backbone communication network by around 2005.Power system development telecommunication has the potential and resources to win.The potential id that power communication has a dedicated communication network covering the national power system and has a rich communication network infrastructure.Resources have the upper hand, first in long-distance transmission. It is to use the transmission line laying GWWOP, ADSS, OPGW and so on. Electric power special fiber can rapidly form long-distance communication ability.The power special optical cable is less likely to be damaged by external forces, high reliability, and the technology is mature, especially the OPGW technology, which has been widely used in China.Secondly, in terms of local transmission, the power system in the city can be used for communication services and plays an important role in broadband access.

Reconmmended product series:

HP series are improtant applications in heavy industry and power industry and so on.

10~50W)

HP10 series— a high stability AC/DC module power supply offered by Zhongyiguang. PCB installation mode. With the advantages of global input voltage range, AC and DC, low power consumption, high efficiency, high reliability and safety isolation. The product is safety and reliable, and the anti-surge performance is excellent. It meets the standards of  IEC/EN61000-4、VCISPR22/EN55022、UL60950 、EN60950和EN61000-6-2, grade A heavy industry.

ก่อนหน้า:

ต่อไป:

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 • 2022-10-31

  วิธีเลือกตัวแปลง AC เป็น DC สำหรับรถยนต์

  ตัวแปลง AC เป็น DC สำหรับรถยนต์คืออะไร? ตัวแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับรถยนต์เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้รถยนต์ทำงานโดยใช้ไฟกระแสสลับ ใช้เพื่อแปลงไฟ DC ที่ได้รับจากแบตเตอรี่ของรถให้เป็นไฟ AC ที่สามารถใช้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าของรถได้ ตัวแปลง AC เป็น DC ทำงานอย่างไร ตัวแปลง DC เป็น AC หรือที่เรียกว่าอินเวอร์เตอร์เป็นอุปกรณ์ที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) อินเวอร์เตอร์มีสวิตช์หลายตัวที่สามารถเปิดและปิดได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดเอาต์พุตกระแสสลับ ความถี่ของเอาต์พุต AC ขึ้นอยู่กับจำนวนสวิตช์ที่...

  ดูรายละเอียด
 • 2023-8-24

  Efficient AC to DC Converter for LED Lights: A 12V Solution

  Introduction LED lights are becoming increasingly popular due to their energy efficiency and long lifespan. However, to power these lights, an efficient AC to DC converter is required. In this article, we will explore a 12V solution for converting AC power to DC power for LED lights. This solution offers high efficiency and reliability, making it an ideal choice for various lighting applications. Background LED lights operate on direct current (DC) power, whereas the power supplied from the electrical grid is in the form of alternating current (AC). Therefore, a converter is necessary to transform the AC power into the required DC power for LED lights to function properly. The efficiency of this conversion process is crucial to minimize energy...

  ดูรายละเอียด
 • 2023-5-19

  AC-DC Switching Power Supply – A Comprehensive Guide

  AC-DC switching power supplies are widely used in modern electronic devices. They convert the incoming alternating current (AC) from the power source into direct current (DC) that is required for the operation of electronic devices. These power supplies are known for their high efficiency, reliability and small size. This comprehensive guide will help you understand the basics of how switch-mode power supplies work, their applications, various types, and key parameters to consider in selecting the right one for your requirements. How do AC-DC Switching Power Supplies work? An AC-DC switching power supply works by applying a high-frequency AC input voltage (approx. 50 kHz to several MHz) to a transformer, which steps down the voltage. A bridge rectifier then converts this...

  ดูรายละเอียด
 • 2023-5-2

  AC-DC Converter Module: Efficiently Convert AC to DC Power

  An AC-DC converter module is an electronic device that converts alternating current (AC) power to direct current (DC) power. This module is commonly used in a wide range of applications, including power supplies, battery chargers, motor drives, lighting systems, and more. The primary function of an AC-DC converter module is to transform the AC input voltage to a DC voltage that is suitable for powering electronic devices. This is done through a process called rectification, which involves converting the AC waveform to a DC waveform. There are two main types of AC-DC converter modules: linear and switching. Linear converters are simple and easy to design, but they are not very efficient and can generate a lot of heat. Switching converters,...

  ดูรายละเอียด
 • 2023-6-17

  The Medical Power Series: Empowering Patients with Knowledge and Care

  In today's modern healthcare system, patients are often left feeling powerless and out of control. With so much medical jargon and complex procedures, it can be difficult for patients to fully understand their medical conditions and treatment options. This is where the Medical Power Series comes in – a set of resources designed to empower patients with knowledge and care. The Medical Power Series is a comprehensive collection of books, online courses, and seminars that cover a wide range of topics related to healthcare. From understanding medical terminology to navigating complex treatment options, the series is designed to give patients the knowledge and tools they need to take control of their health. One of the key features of the Medical...

  ดูรายละเอียด
 • 2023-7-18

  Ultimate Guide to AC-DC Power Supply: Everything You Need to Know

  Introduction: AC-DC power supply is a critical component in various electronic devices, ranging from small household appliances to large industrial machinery. Understanding how AC-DC power supply works and its different types is essential for anyone involved in the field of electronics. This ultimate guide aims to provide a comprehensive overview of AC-DC power supply, covering everything you need to know. 1. Basics of AC-DC Power Supply: AC-DC power supply is a device that converts alternating current (AC) into direct current (DC). AC is the type of electrical current supplied by power grids, while DC is the type of current required by most electronic devices. The conversion process involves several stages, including rectification, filtering, and voltage regulation. 2. Rectification: The first...

  ดูรายละเอียด

ตัวเลือกมากกว่า 6000+ โซลูชันการจ่ายไฟแบบครบวงจร