วิธีการเลือกการกวาดล้างคุณภาพและผู้ผลิตโมดูลพลังงานที่เชื่อถือได้?
บ้าน - บล็อก - ข่าวอุตสาหกรรม - Best Modular Power Supply for Gaming PC

Best Modular Power Supply for Gaming PC

Author: ZYG Power Module Time: 2023-11-18

When it comes to building a gaming PC, one of the most crucial components that should not be overlooked is the power supply unit (PSU). A good PSU ensures that your system receives a stable and reliable power source, preventing any potential damage to the components and allowing for smooth and uninterrupted gameplay. Among the different types of PSUs available in the market, modular PSUs have gained popularity among gamers due to their flexibility and ease of use. In this article, we will explore some of the best modular power supplies that are specifically designed for gaming PCs, taking into consideration factors such as performance, efficiency, and affordability.

One highly recommended modular power supply for gaming PCs is the Corsair RM750x. This PSU boasts an 80 Plus Gold certification, indicating its high energy efficiency. With a power output of 750 watts, it provides sufficient power to support even the most demanding gaming setups. The fully modular design of the RM750x allows for easy cable management, ensuring a clean and organized build. Additionally, the PSU operates silently due to the Zero RPM fan mode, which only activates the fan when necessary. With a 10-year warranty, the Corsair RM750x offers both quality and reliability for gamers.

Another top contender in the modular power supply market is the EVGA SuperNOVA 850 G5. This PSU delivers 850 watts of power, making it suitable for high-end gaming rigs. It is 80 Plus Gold certified, guaranteeing its energy efficiency and minimizing heat generation. The SuperNOVA 850 G5 features a fully modular design, allowing users to connect only the necessary cables, reducing cable clutter and improving airflow within the case. Moreover, the PSU is equipped with a hydraulic dynamic bearing fan that ensures quiet operation even under heavy loads. Backed by a 10-year warranty, the EVGA SuperNOVA 850 G5 is a reliable choice for gamers looking for a high-performance modular power supply.

For those on a tighter budget, the Seasonic FOCUS GX-650 is an excellent option. Despite its affordable price, this modular power supply does not compromise on quality. With a power output of 650 watts, it can handle most gaming setups without any issues. The 80 Plus Gold certification guarantees its efficiency, resulting in lower electricity bills. The fully modular design of the FOCUS GX-650 simplifies cable management, enabling users to connect only the necessary cables for a cleaner build. Additionally, the PSU operates quietly due to the Fluid Dynamic Bearing fan. Although it comes with a slightly shorter warranty period of 7 years, the Seasonic FOCUS GX-650 provides great value for money.

 

 

 

 

 

Last but not least, the be quiet! Dark Power Pro 11 is a modular power supply that suits both gaming and overclocking needs. With a power output ranging from 550 to 1200 watts, it offers flexibility for different gaming setups. The 80 Plus Platinum certification ensures maximum energy efficiency, resulting in lower power consumption and reduced heat generation. The Dark Power Pro 11 features a semi-modular design, allowing users to detach unnecessary cables and improve cable management. The PSU comes with a Silent Wings 3 fan, offering virtually silent operation even at high loads. With a 10-year warranty, the be quiet! Dark Power Pro 11 is a reliable choice for gamers seeking a high-performance modular power supply.

In conclusion, choosing the best modular power supply for your gaming PC is crucial to ensure a stable and reliable power source for your system. The Corsair RM750x, EVGA SuperNOVA 850 G5, Seasonic FOCUS GX-650, and be quiet! Dark Power Pro 11 are all excellent options, each with its own unique features and advantages. Whether you prioritize performance, efficiency, or affordability, there is a modular power supply on this list that will meet your gaming needs.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 • 2023-6-11

  Revolutionizing Power Conversion: The Bidirectional Converter

  The world we live in today is driven by technology. From mobile devices to electric cars, technology has revolutionized the way we live our lives. One area where technology has made significant strides is in power conversion. Power conversion is the process of converting one form of electrical energy to another. This process is crucial in many applications such as renewable energy systems, electric vehicles, and industrial automation systems. The conventional power converters, however, have limitations in terms of efficiency, cost, and reliability. It is in addressing these limitations that the bidirectional converter has emerged as a game-changer in power conversion. The bidirectional converter is a power converter that can operate in both directions, i.e., it can convert electrical energy...

  ดูรายละเอียด
 • 2023-10-13

  AC Power Supply Module: Providing Reliable Electrical Power

  Introduction: Electrical power plays a vital role in our daily lives. From powering our homes and offices to enabling the functioning of various electronic devices, a reliable and efficient power supply is crucial. AC power supply modules are designed specifically for this purpose - to provide reliable electrical power to meet our growing energy needs. This article will explore the importance of AC power supply modules and how they ensure a steady and uninterrupted power supply. 1. Understanding AC Power Supply Modules: AC power supply modules are electronic devices that convert alternating current (AC) from the main power supply into direct current (DC) that can be used by electronic devices. These modules are designed to regulate and stabilize the voltage,...

  ดูรายละเอียด
 • 2023-6-6

  ZP Series AC DC Converter: Efficient Power Conversion for High-Performance Applications

  The ZP Series AC DC Converter is an advanced power conversion solution designed to deliver efficient and reliable performance for high-performance applications. This converter employs cutting-edge technology to provide superior power quality, high efficiency, and unparalleled reliability. The ZP Series AC DC Converter is built to provide high-efficiency power conversion for a wide range of applications, including telecommunications, industrial automation, and medical equipment. With its compact design, high power density, and advanced control features, this converter is an ideal solution for applications where space is limited and reliability is critical. Efficient Power Conversion The ZP Series AC DC Converter is engineered to provide high-efficiency power conversion, with ultra-low output ripple and noise. This converter uses advanced topology and high-quality components...

  ดูรายละเอียด
 • 2023-6-8

  12V 15A AC to DC Converter: Efficient Power Conversion for Your Devices

  In today's world, we rely heavily on electronic devices to make our lives easier and more convenient. However, most of these devices require direct current (DC) to function, while the power supply in our homes and offices provides alternating current (AC). This is where an AC to DC converter comes in. An AC to DC converter is a device that converts AC power to DC power, allowing you to power your electronic devices that require DC power. The 12V 15A AC to DC Converter is one such device that is gaining popularity due to its efficiency and versatility. The 12V 15A AC to DC Converter is a power supply that can convert 100-240V AC input to 12V DC output. With...

  ดูรายละเอียด
 • 2022-10-31

  วิธีเลือกตัวแปลง AC เป็น DC สำหรับรถยนต์

  ตัวแปลง AC เป็น DC สำหรับรถยนต์คืออะไร? ตัวแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับรถยนต์เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้รถยนต์ทำงานโดยใช้ไฟกระแสสลับ ใช้เพื่อแปลงไฟ DC ที่ได้รับจากแบตเตอรี่ของรถให้เป็นไฟ AC ที่สามารถใช้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าของรถได้ ตัวแปลง AC เป็น DC ทำงานอย่างไร ตัวแปลง DC เป็น AC หรือที่เรียกว่าอินเวอร์เตอร์เป็นอุปกรณ์ที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) อินเวอร์เตอร์มีสวิตช์หลายตัวที่สามารถเปิดและปิดได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดเอาต์พุตกระแสสลับ ความถี่ของเอาต์พุต AC ขึ้นอยู่กับจำนวนสวิตช์ที่...

  ดูรายละเอียด
 • 2023-5-12

  AC-DC Power Supply: Providing Efficient and Reliable Power Conversion

  An AC-DC power supply is an essential component in many electronic devices and systems. It is responsible for converting alternating current (AC) power from the mains into direct current (DC) power that can be used by electronic circuits and devices. This process of conversion is crucial for ensuring the efficient and reliable operation of a wide range of electronics, from small household appliances to large industrial machines. One of the key advantages of an AC-DC power supply is its ability to provide a stable and regulated output voltage. This is important because electronic circuits often require a specific voltage level in order to function correctly. If the voltage is too low or too high, it can cause components to malfunction...

  ดูรายละเอียด

ตัวเลือกมากกว่า 6000+ โซลูชันการจ่ายไฟแบบครบวงจร