China DC-DC Power Supply manufacturers APPLICATION

About China DC-DC Power Supply manufacturers

What is power supply?

A power supply is an electrical device that converts current from a power source (such as a power supply) to the voltage and current values ​​required to power a load (such as a motor or electronic device). The goal of the power supply is to supply the load with the proper voltage and current. Current must be supplied in a controlled manner (and at an accurate voltage) to various loads, sometimes simultaneously, all without allowing changes in input voltage or other connected equipment to affect the output.

How does a DC-DC power supply work?
The power supply takes AC power from a wall outlet, converts it to unregulated DC power, and uses an input power transformer to step down the voltage, usually to the voltage required by the load. The transformer also separates the output power from the mains input for safety reasons.

A DC-DC converter is an electronic circuit or electromechanical device that converts direct current (DC) power from one voltage level to another. It is a power converter. Power levels range from very low (small batteries) to very high (high voltage power transfer).

 

իմանալ ավելին
Չինաստան DC-DC էլեկտրամատակարարման արտադրողներ
China DC-DC Power Supply manufacturers latest blogs
Չինաստան DC-DC էլեկտրամատակարարման արտադրողներ

2022-7-15

Ի՞նչ է էլեկտրամատակարարումը: Էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը էլեկտրական սարք է, որը փոխակերպում է հոսանքը հոսանքի աղբյուրից (օրինակ՝ սնուցման աղբյուրից) լարման և հոսանքի արժեքներին, որոնք անհրաժեշտ են բեռը սնուցելու համար (օրինակ՝ շարժիչ կամ էլեկտրոնային սարք): Էլեկտրամատակարարման նպատակն է բեռը մատակարարել համապատասխան լարման և հոսանքի: Հոսանքը պետք է մատակարարվի վերահսկվող եղանակով (և ճշգրիտ լարման դեպքում) տարբեր բեռների, երբեմն միաժամանակ՝ առանց մուտքային լարման կամ այլ միացված սարքավորումների փոփոխության ազդելու ելքի վրա: Ինչպե՞ս է աշխատում DC-DC էլեկտրամատակարարումը: Էներգամատակարարումը վերցնում է AC հոսանք պատի վարդակից, այն փոխակերպում է չկարգավորվող DC հոսանքի և օգտագործում է մուտքային էներգիայի տրանսֆորմատոր՝ լարումը իջեցնելու համար, սովորաբար մինչև բեռը պահանջվող լարումը: Անվտանգության նկատառումներով տրանսֆորմատորը նաև առանձնացնում է ելքային հզորությունը ցանցի մուտքից: DC-DC փոխարկիչը էլեկտրոնային միացում կամ էլեկտրամեխանիկական սարք է, որը փոխակերպում է ուղղակի հոսանքի (DC) հզորությունը մի լարման մակարդակից մյուսը: Հոսանքի փոխարկիչ է։ Էլեկտրաէներգիայի մակարդակները տատանվում են շատ ցածրից (փոքր մարտկոցներ) մինչև շատ բարձր (բարձր լարման էներգիայի փոխանցում):  
AC-DC փոխարկիչի մեջբերում

2022-6-29

AC/DC փոխարկիչը մի շղթա է, որը փոխակերպում է փոփոխական հոսանքի (AC) մուտքը ուղղակի հոսանքի (DC) ելքի։ AC/DC փոխարկիչները կոչվում են նաև «ուղղիչներ»; նրանք փոխակերպում են մուտքային AC լարումը փոփոխական DC լարման, որն այնուհետև օպտիմիզացվում է ֆիլտրի միջոցով՝ չկարգավորված DC լարում ստանալու համար: AC և DC սնուցման աղբյուրները հաճախ տեղադրվում են այնտեղ, որտեղ շատ սարքեր պետք է սնուցվեն, կամ պահանջվում է ավելի արդյունավետ էլեկտրամատակարարում: սերունդ։ Սովորաբար տրանսֆորմատորն օգտագործվում է որպես հոսանքի աղբյուր AC-ի լարումը փոխելու համար՝ խնայելով այն AC-ից մինչև DC: Տրանսֆորմատորի փոփոխություններ. Լարումը հասնում է մատակարարվող սարքավորումների պահանջվող քանակին: AC/DC փոխարկիչ ընտրելու քայլեր 1. Ընտրեք ստանդարտ հղման լարումը ըստ մուտքային լարման միջակայքի: 2. Ընտրեք ելքային հզորությունը և փաթեթի տեսակը՝ ըստ բեռի: 3. Ընտրեք համապատասխան ելքային լարումը ըստ բեռի տեսակի: 4. Ընտրեք մեկուսացման լարումը: Մեկուսացումը թույլ է տալիս փոխարկիչի մուտքագրումը և ելքը լինել երկու անկախ (ոչ ընդհանուր հիմք) էներգիայի աղբյուրներ:  
isolated dc dc converter

2022-11-1

DC to DC converters are commonly used to convert one type of DC voltage to another. They are often used in isolated systems, where a clean and stable voltage is needed. What is an isolated DC to DC converter? An isolated DC to DC converter is a device that is used to convert a DC voltage from one source to another DC voltage. This device is often used to provide a regulated voltage output in applications where there is a need to isolate the two sources from each other. How does an isolated DC to DC converter work? An isolated DC to DC converter is a device that is used to convert a DC voltage from one source to another. The converter works by taking the input voltage and converting it to a DC voltage that is suitable for the output. This means that the converter will isolate the input from the output, which is why it is called an isolated converter. Disadvantages of using an isolated DC to DC converter There are several disadvantages of using an isolated DC to DC converter. Firstly, the converter is typically bulky and takes up a lot of space. Secondly, the converter is...
Հատուկ էլեկտրամատակարարման գնանշում

2022-5-26

Փնտրու՞մ եք հուսալի և մատչելի էլեկտրամատակարարում: Նայեք այլևս, քան հատուկ էլեկտրամատակարարման գնանշումը: Մենք առաջարկում ենք էներգիայի մատակարարման լայն տեսականի՝ ձեր կարիքներին համապատասխան՝ փոքրից մեծ, ցածրից մինչև բարձր հզորություն: Բացի այդ, մենք առաջարկում ենք մի շարք հարմարեցման տարբերակներ՝ ապահովելու համար, որ դուք կստանաք կատարյալ էլեկտրամատակարարում ձեր կարիքների համար: Կապվեք մեզ հետ այսօր՝ անվճար գնանշում ստանալու համար: Փնտրու՞մ եք հուսալի և մատչելի էլեկտրամատակարարում ձեր բիզնեսի կամ տան համար: Նայեք այլևս, քան հատուկ էլեկտրամատակարարման առաջարկը: Մենք առաջարկում ենք էներգիայի մատակարարման լայն տեսականի՝ ձեր կարիքներին համապատասխան, և մեր փորձառու անձնակազմը կարող է օգնել ձեզ գտնել կատարյալը ձեր դիմումի համար: Մենք նաև առաջարկում ենք մրցունակ գներ և արագ, բարեհամբույր սպասարկում: Կապվեք մեզ հետ այսօր՝ անվճար գնանշում ստանալու համար: Փնտրու՞մ եք հուսալի և մատչելի էլեկտրամատակարարում ձեր հաջորդ նախագծի համար: Նայեք այլևս, քան հատուկ էլեկտրամատակարարումը: Մենք առաջարկում ենք էներգիայի մատակարարման լայն տեսականի՝ ձեր կարիքներին համապատասխան, և մեր փորձառու թիմը կարող է օգնել ձեզ գտնել կատարյալ լուծում ձեր նախագծի համար: Կապվեք մեզ հետ այսօր անվճար գնանշման համար:
what does a dc dc converter do

2022-11-1

A DC-DC converter is a device that converts a direct current (DC) voltage to another DC voltage. This type of converter is often used to regulate voltage levels, and can be found in a variety of applications, including telecommunications, automotive, and industrial systems. What is a DC-DC converter? A DC-DC converter is a device used to convert a low voltage DC supply into a higher voltage DC supply. This is often used to increase the voltage level for powering electronic circuits or devices. What does a DC-DC converter do? A DC-DC converter is a device that takes an input voltage and converts it into a different output voltage. This can be used to power devices that require a higher or lower voltage than what is available from the power source. DC-DC converters are often used in electronic devices to provide a stable voltage source. How can a DC-DC converter be used? A DC-DC converter can be used in a variety of ways, depending on the needs of the user. For example, a DC-DC converter can be used to convert a higher voltage to a lower voltage, or to convert a higher current to a lower current. This can be useful...

6000+ ընտրանքներ, մեկանգամյա սնուցման սարքերի լուծումներ